Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์"หมออนามัยชวนวิ่ง" ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 จังหวัดนครสวรค์ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด หมออนามัยชวนวิ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าทุกกลุ่มงาน สสจ.นครสวรรค์ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ,และ นายมนตรี ภูเกตุ สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ในนาม ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในพิธี"หมออนามัยชวนวิ่ง"

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ซึ่งใช้บริการด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตรับผิดชอบในระดับหมู่บ้าน และตำบล ตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในสมัยปัจจุบันได้มี พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งตราเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ยิ่งต้องมีการพัฒนา ทุกด้านมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อรองรับให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรม หมอชวนวิ่งในครั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโลกเมื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

พักผ่อนให้เพียงพอ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย พัฒนาสถานบริการในระดับปฐมภูมิให้ดีขึ้นและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ดังนั้นสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จึงให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันโรคได้อย่างแท้จริง และจะทำให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่เป็นภัยเงียบคุกคามพี่น้องประชาชนอยู่ในปัจจุบันนี้!!!!

อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.