Header Ads

“เทคนิคบางแสน สร้างสะพานเชื่อมโยง สอศ.และ สพฐ.”

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทวิภาคี โดยมีดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานสักขีพยาน และนายเชาวฤทธิ์  ลำพาย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี            ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี
 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รูปแบบทวิภาคีครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายวิชาชีพให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการโรงแรม รวมถึงการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและประกอบอาชีพ และยังช่วยส่งเสริมเพิ่มทักษะสมรรถนะของครูผู้สอนอีกด้วย
 ด้านนายเชาวฤทธิ์  ลำพาย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดการพัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยเน้นให้สถานประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการหลักสูตรทวิภาคี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสน กับสถานประกอบการ 2. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสน กับโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ 3. ความร่วมมือในการบริการด้านวิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสน กับโรงเรียนในสังกัดสังกัด สพฐ.
  ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 24 แห่ง และสถานประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 20 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้   จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันทั้งภาคการศึกษา ภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องและรองรับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป  รองเลขาธิการ กล่าวปิดท้าย


          กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 30 สิงหาคม 2562
ขับเคลื่อนโดย Blogger.