Header Ads

BLCP เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรระดับ ECO-World Class ประจำปี 2562 พร้อมรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Awards 2019” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 - คุณปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจ บริหารองค์กร  ผู้แทนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรระดับ ECO-World Class ประจำปี 2562 พร้อมรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2019”  (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11) เพื่อแสดงว่าโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นอย่างดี และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายธีระยุทธ วานิชชัง) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพฯงาน “ECO INNOVATION FORUM 2019” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Economy: Way to Smart and Sustainable Eco Industrial Town มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสอดรับกับการขยายตัวของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

บีแอลซีพี มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.