Header Ads

ระยอง - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการชำระค่าสินค้าและบริการ Bill Payment ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ เทศบาลตำบลเนินพระ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านการเงิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไทยในทุกด้านให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ล่าสุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาชน จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลเนินพระ เปิดให้บริการ Bill Payment และ Bill Payment Prompt Pay เพื่อเพิ่มช่องทางบริการทางการเงินโดยในวันที่ 19 กันยายน 2562 คุณรัตนา บรรยงคนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ บริการและอิเล็กทรอนิกส์ คุณชานาญ คงเจริญ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเนินพระ และคุณบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ พร้อมด้วยคุณกิตติเกษม ชานิไกร ปลัดเทศบาลตาบลเนินพระ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ระหว่างธนาคารออมสินกับเทศบาลตำบล เนินพระ  นางสาว วนิดา ซื่อกำเนิด ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้ประเทศไทยขับเคลื่อน เข้าสู่ยุค Cashless Society เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 New Century ของธนาคารอย่างสวยงามทั้งนี้ ในการรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บและขยะมูลฝอย รวมถึงค่าบริการอื่นๆ สามารถชาระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถชาระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่นได้อีกด้วย


ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.