Header Ads

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหน่วยจัดการจังหวัดตราด ติดตามเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ARE) "ชุดความรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน"


                ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด  ดร.มุทิตา แพทย์ประทุม ที่ปรึกษาหน่วยจัดการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวน ชุดความรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา เสถียรนาม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีรกุล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้และในวันนี้เพื่อให้ 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมได้ นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร ได้พบจุดเสี่ยงที่แก้ไขดำเนินการปรับปรุงอย่างไร ร่วมทั้งพบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรและทบทวนนำเสนอแผนที่ผลลัพธ์และแผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการจุดสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน


เน้น กระบวนการมีส่วนร่วมในการไขจุดเสี่ยงของสมาชิกชุมชน มาตรการประเมินผล เฝ้าระวัง และติดตามผลจุดเสี่ยงอันตราย  มาตรการประเมินผล เฝ้าระวัง และติดตามผลจุดเสี่ยงอันตราย กิจกรรมวิเคราะห์ทุนเดิม ระบุจุดอันตราย(สำรวจ)(ใบงานที่ ๑) เลือกจุดเสี่ยงมาวิเคราะห์ (ใบงานที่ ๒)  ปัจจัยจากถนนและสิ่งแวดล้อม (ใบงานที่๓) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ใบงานที่ ๔) วิเคราะห์ทุนเดิน (ใบงานที่ ๕) แผนปฏิบัติการ (ใบงานที่ ๖) ปฏิบัติการ (ใบงานที่ ๗) มาตรการประเมินผล เฝ้าระวังและติดตามผลจุดเสี่ยงอันตราย (ใบงานที่ ๘) ผลลัพธ์ ผลการเลือกสภาพแวดล้อมเสี่ยงเพื่อแก้ไข สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงได้รับการแก้ไข อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและตายลดลง ตัวชี้วัด มีข้อมูลผลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน รอบ ๑ ปีที่ผ่านมา มีการเลือกจุดเสี่ยงที่ต้องแก้ไข พร้อมเหตุผลมีการวิเคราะห์ทุนทางสังคม และภาคี เครือข่ายในการร่วมค้นหาจุดเสี่ยงและวางแผนเพื่อปฏิบัติการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข จำนวนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนจุดเสี่ยงที่แก้ไขชุมชนแก้ไข ได้เอง พร้อมเหตุผล การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุด เสี่ยงที่แก้ไขปรับปรุงลดลงจากเดิม (จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้ตาย แต่ละครั้ง) ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ จุดเสี่ยงจนถึงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง                ทั้งนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหน่วยจัดการจังหวัดตราดการประกวดพื้นที่ดีเด่นการจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้รางวัลเป็นกำลังใจกับ อปท.ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน ตามแนวทางของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจังหวัดตราด และเจ้าของชุดความรู้รางวัล มีการมอบโล่รางวัล และเงินรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ ๑ จำนวน ๑รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
และผู้ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ จะได้รับเกียรติบัตรทุกพื้นที่ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
การเข้าร่วมเวทีต่าง ๆ ของหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจังหวัดตราด สสส. จำนวน ๓ เวที (๑๐ คะแนน)
๑.๑ เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (๕ คะแนน)
๑.๒ เวทีติดตาม ครั้งที่ ๑(๒ คะแนน)
๑.๓ เวทีติดตามครั้งที่ ๒ (๓ คะแนน)
การจัดเก็บตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตามที่ร่วมกันกับหน่วยจัดการตามเอกสารหมายเลข ๔ (๑๕ คะแนน)
การสะท้อนผลลัพธ์ (ARE) ดำเนินครบถ้วน ๓ ครั้ง ตามเอกสารหมายเลข ๖ (๑๕ คะแนน)
ผลลัพธ์การดำเนินงาน(๖๐ คะแนน)
๔.๑ ผลลัพธ์ที่ ๑ ผลการเลือกสภาพแวดล้อมเสี่ยงเพื่อแก้ไข ๒๐ คะแนน ดังนี้
-มีข้อมูลผลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบ ๑ปีที่ผ่านมา (๕ คะแนน)
-มีการเลือกจุดเสี่ยงที่ต้องแก้ไข พร้อมเหตุผล (๗ คะแนน)
-มีการวิเคราะห์ทุนทางสังคม และภาคีเครือข่ายในการร่วมคันหาจุดเสี่ยงและวางแผนเพื่อปฏิบัติการแก้ไขจุดเสี่ยง (๘ คะแนน)๔.๒ผลลัพธ์ที่ ๒ สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงได้รับการแก้ไข ๒๐ คะแนน ดังนี้
จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข จำนวนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนจุดเสี่ยงที่แก้ไขชุมชนแก้ไขได้เอง พร้อมเหตุผล (๑๐ คะแนน)
-การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง (๑๐ คะแนน)
๔.๓ ผลลัพธ์ที่ ๓ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและตายลดลง ๒๐ คะแนน ดังนี้
-จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงที่แก้ไขปรับปรุงลดลงจากเดิม (จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้ตายแต่ละครั้ง) (๑๐ คะแนน)
-ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์จุดเสี่ยงจนถึงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง(๑๐ คะแนน)
รวม( ๑๐๐ คะแนน) หมายเหตุ: โล่รางวัลจากเจ้าของชุดความรู้ และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจังหวัดตราด
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีรกุล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้เป็นของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกคนรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นเวทีการติดตามหลังจากที่พื้นที่ในจังหวัดตราดในระยะใดดำเนินการในการที่จะอบรมเรื่องการวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเมื่อเดือน มี.ค.๖๒ ที่ผ่านมา วันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามและพื้นที่ที่ได้ไป ที่ได้ผ่านการอบรมกำลังไปแล้ว ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของชุมชนอย่างไร ซึ่งปรากฏว่าเป็นเวทีที่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละพื้นที่ ได้เห็นว่าพื้นที่ของตัวเองนี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้าง กระบวนการทำประชาคมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แสวงหาความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทหรือเราสามารถที่จะพัฒนาการการทำงานร่วมกัน


ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่พบในชุมชนโดยใช้วิธีการง่ายๆเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักของวิศวกรรมการจราจร เช่นกันให้มีการใช้ความเร็วตามประเด็นที่สอดคล้องกับชุมชนเช่นการจำกัดความเร็วที่สุดย่านชุมชนใดที่ทำหน้าที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในท้องถนนได้ หลังจากเวลาที่มันมีปัญหาพื้นที่เองก็ต้องไปดำเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้องกับในอนาคตเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะเป็นจังหวัดที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยคนในชุมชนรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับคือว่าเมืองใดเป็นเมืองขึ้น ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้รถใช้ถนนในชุมชนท้องถิ่นก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีการเกิดอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาครั้งแรก ความสำเร็จอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อติดตามความก้าวหน้าทุกพื้นที่ในจังหวัดตราดหากจะได้นำความรู้นี้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภัยทางถนนของคนในชุมชน ๒๑ ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลย เรื่องของความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในข้อแตกต่างกันไปตามแต่บริบทของพื้นที่ทุกพื้นที่ต่างกันอย่างการวิเคราะห์จุดเสี่ยงการจัดตั้งประชาคมพื้นที่กำลังอยู่ในระหว่างแนวทางการวางแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอย่างไรในองค์กรง่ายๆมีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ร่วมขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงแล้วเช่นการปรับการกำหนดกติกาชุมชนการสร้าง ในการช่วยกันเรื่องการดูแลถนนของตัวเอง หรือว่ามีการขับเคลื่อนไปในอนาคต

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.