Header Ads

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 3/2562 สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๙ ซึ่งประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์ และน่าน ได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 3/2562 ในครั้งนี้ โดยมี นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ทุกจังหวัด ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง 6 จังหวัด ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 9 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจ ภารกิจของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
สำหรับการประชุมครั้งนี้ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ทั้ง 6 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 672 คน ได้รับเกียรติจากนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายพิเศษ กรรมการสภากาชาดไทยผู้แทนภาค 9 ชี้แจงผลการประชุม นโยบาย แผนงาน/โครงการ ที่สำคัญของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมทั้งเสวนาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิค วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทำงาน ของเหล่ากาชาดภาค 9 โดย นายกเหล่ากาชาด ทั้ง 6 จังหวัด พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอภาค 9 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน


ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 9 ผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการประชุม เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล - ปฏิญญา  เรือนงาม
ขับเคลื่อนโดย Blogger.