Header Ads

ผู้ประสบภัยเมืองอุบลฯปลื้มรับ5,000ถุงพระราชทาน


อุบลราชธานี   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 วันนี้ (12 กันยายน 2562 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
 ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำวน 998 ถุงไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 5,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล อำเภอม่วงสามสิบ  อำเภอดอนมดแดง และอำเภอสว่างวีระวงศ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุกภัยในพื้นที่ป่วยติดเตียง จำนวน  4  ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพ้น
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจกพยุโชนร้อน "โพดล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ"ที่พัดผ่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบน ตั้งแต่วันที่ 29
สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก  และในจังหวัดตอนบนต้นน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลโดยจะไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่
แม่น้ำโขงต่อไป จึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมบนเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร
ในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูลได้รับความเสียหายใน  5  อำเภอ 42  ตำบล  368  หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน 14,508 ครัวเรือน.


///////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.