Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ภายใต้การกำกับดูแล


     ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพภาคที่ 3 ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น 1 ใน 17 แห่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน กองทัพภาคที่ 3 โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ปัจจุบัน รับดูแลเด็กซึ่งเป็นบุตร ธิดา ของข้าราชการทหารและประชาชน ในตำบลนครสวรรค์ออก อายุตั้งแต่ 2 – 4 ขวบ จำนวน 52 คน (เด็กชาย 31 คน และเด็กหญิง 21 คน) เป็นบุตรข้าราชการทหาร 29 คน และบุตรของประชาชน ในตำบลนครสวรรค์ออก 23 คน 

ด้านการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell - 212 จำนวน 1 เครื่อง จากชุดปฏิบัติการบิน       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน    ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อม  ที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส
  ด้านการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่


  ด้านนวัตกรรม “ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นโรงพยาบาลทหาร  ขนาด 150 เตียง มีผู้รับบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) เฉลี่ย 500 ราย/วัน อัตราครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ 60 ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ แบบองค์รวม แก่กำลังพลทหารครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม โดยมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีเครื่องมือแพทย์กว่า 1,000 รายการ กระจายอยู่ตามหน่วยใช้ต่างๆของโรงพยาบาล ร้อยละ 40 มีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี  ดังนั้น การซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ จึงเป็นงานสำคัญ เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการดูแลรักษา ต้องเพียงพอ พร้อมใช้ และปลอดภัยต่อผู้รับบริการ!!!!!
ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ 0619525644!!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.