Header Ads

ชลบุรี - อำเภอสัตหีบ จัดแข่งกีฬาและนันทนาการสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด "สัตหีบ ราชสีห์สัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2"

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ที่สนามฟุตบอลหน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการเสริมทักษะ พัฒนาสัมพันธ์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อำเภอสัคตหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ชื่อว่า "สัตหีบ ราชสีห์สัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2" 
นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญาหาอาชญากรรม โดยเฉพาะยาบ้าได้กลับมาแพร่ระบาดและทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศชาติทุกๆ ด้าน รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน ซึ่งการดำเนินการแก้ไขจำเป็นที่ภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วย กำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2551 กำหนดแนวทางปฏิบัติของราษฎรซึ่งเป็นหน่วยอาสาสมัครคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น อำเภอสัตหีบจึงได้จัดโครงการดังกล่าวฯ ขึ้นโดยการเสริมทักษะ พัฒนาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอำเภอสัตหีบ 


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวร่วมกลุ่มเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานที่ต้องดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายการรายงานการข่าว การกำหนดหัวข้อข่าวสารพร้อมทั้งวงรอบการรายงานและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารร่วมกันตลอดจนกำหนดทิศทางในการดำเนินการความร่วมมือฝ่ายข่าวและปฏิบัติ และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นชุดราชสีห์ พิทักษ์-ราษฎร์ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน รวม 180 คน

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717

ขับเคลื่อนโดย Blogger.