Header Ads

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 สานแนวทางสะพานเชื่อมโยงการศึกษาวิชาชีพกับสายสามัญ

ตามที่ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายหลอมรวมการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาดำเนินโครงการสร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาด้านวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 โดยนายดำรงค์  สุดวิลัย ผู้อำนวยการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในโครงการลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม A 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ในสาขางาน
1. การโรงแรม
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. การท่องเที่ยว
4. อาหารและโภชนาการ
5. การบัญชี
6. ช่างก่อสร้าง
7. ช่างยนต์
8. ช่างไฟฟ้ากำลัง
โดยมีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เข้าร่วม จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
3. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
4. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
5. โรงเรียนท่ายางวิทยา
6. โรงเรียนบ้านหุบกะพง
7. โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
8. โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
9. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1)
10. โรงเรียนหนองชุมแสง ซึ่งจะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนายดำรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงความเป็นเอกภาพของการจัดการศึกษา ระหว่าง สอศ. และสพฐ. ซึ่งได้มาบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสและการเชื่อมโยงการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

 
 ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเสริมว่า “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา” ที่เกิดขึ้นนี้ สืบเนื่องมาจากภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นภารกิจของประเทศที่จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ สร้างคน สร้างชาติ แต่ที่ผ่านมา การศึกษาได้แยกกันจัดการเรียนการสอนเป็นส่วน ๆ ไป จึงต้องมาสร้างแนวคิดร่วมกันใหม่ โดย สพฐ.ซึ่งมีหน้าที่วางพื้นฐาน และจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้จักตัวตน ความสนใจ ความถนัด เพื่อเด็กจะได้เลือกเรียนในสิ่งที่เป็นความถนัดหรือสนใจ รวมถึง สอศ. ที่ต้องสร้างคนให้มีทักษะเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต แต่เรายังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ และผู้เรียน ผู้ปกครองจะได้ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกหลาน และครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนการศึกษาที่เกิดจากครอบครัวและสถานศึกษาอย่างแท้จริง
ภาพ/ข่าว  กลุ่มประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.