Header Ads

ชุมพร-สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพรมอบมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและสตรีดีเด่น ปี 2562

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น 3 อ.เมือง จ.ชุมพร สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร จัดงาน "วันแม่" ปี 2562 "วัน สตรีไทย" ปี 2562 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระมิ่งแม่แห่งชาติ และให้ผู้เป็นแม่ได้สํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ที่สั่งสอนอบรมลูก พร้อมทั้งได้สํานึกพระคุณแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ เพื่อให้แม่ได้รับความสุขและความอบอุ่น โดยมี นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร เข้าร่วมงานนางยุพา สุภอมรพันธุ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า "วันแม่แห่งชาติ" ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงมีคุณูปการที่ สําคัญนานัปการต่อแผ่นดิน ทรงปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์ สุขแก่ประชาชนชาวไทยเสมอมา ทรงดํารงพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีในความเป็นแม่ ทําให้ทุกคนต้องตระหนักและหวนกลับมารําลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิด แม่ผู้อยู่ เบื้องหลังความสําเร็จของลูกและงานวันสตรีไทย เป็นการจัดงานที่ยกย่องสตรีที่ทําคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสตรีนั้นมีบทบาทที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทุกมติไม่แพ้บุรุษ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ใด เช่น บทบาทของความเป็นลูก จะทําหน้าที่เอาใจใส่ ปรนนิบัติ ความเคารพเชื่อฟังบิดามารดา ช่วยดูแลทั้งงานบ้าน งานครัว บางคนสามารถดูแลน้องๆ แทนบิดามารดาเมื่อท่านออกไปประกอบอาชีพเลี้ยง ครอบครัว บทบาทความเป็นภรรยา ในการดูแลสามี บุตร ธิดา บ้านพักอาศัย งาน ครัว การเงิน บทบาทความเป็นแม่ในการสร้างความรัก ความอบอุ่นแก่บุตรธิดา


ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ แด่แม่ดีเด่นจังหวัดชุมพร 30 คน สตรีดีเด่นจังหวัดชุมพร 3 คน และได้ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 จำนวน 1 คน และสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 จำนวน 2 คนอีกด้วย

ข่าวโดย  ประสิทธิ์ ลีฬคุณากร / ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร) รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.