Header Ads

ชุมพร -พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2562 มณฑลทหารบก ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

30 กันยายน 2562 พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน ในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2562 ณ.สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ /และลาออกราชการ/ตามโครงการการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด/ประจำปี 2562/ตลอดจน คณะอาจารย์ ซึ่งปฎิบัติหน้าที่/เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งครบวาระเกษียณราชการในวันนี้
พล,ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 กล่าวว่า การปฎิบัติหน้าที่ราชการ/ด้วยปณิธานอันมั่นคง/ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและราชบัลลังก์/มาจนมีความสำเร็จสมบรูณ์ในชีวิตรับราชการนั้น/ได้ทำหน้าที่ทหารของชาติ/และทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ได้อย่างครบถ้วน/และมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน/ในการดำเนินภารกิจทั้งปวง/อย่างเต็มกำลังและความสามารถ/ด้วยความทุ่มเท/กล้าหาญ/พร้อมทั้งเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังใจ/ให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุความมุ่งหมาย/ในการดำรงค์ไว้ ซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมณฑลทหารบกที่44 เจริญก้าวหน้า ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ของสถาณการณ์ ภัยคุกคาม และปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเกียรติ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ที่ทหารรุ่นต่อๆไปจะได้ยึดถือแบบอย่าง ในการปฎิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างกองทัพที่มีเอกภาพ มั่นคง มีเสถียรภาพ อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน..

ขับเคลื่อนโดย Blogger.