Header Ads

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษานักเรียนประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเล่าเรียน 245 โรงเรียน

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน จำนวน 245 โรงเรียน

วันนี้ (17 ก.ย.62) เวลา 10.00 น.ที่ สำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธี


เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและเห็นว่าเด็กคือกำลังสำคัญในอนาคตที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ได้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณามอบให้นักเรียน นักศึกษา ทั้ง7อำเภอ ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล จำนวน 245 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนขับเคลื่อนโดย Blogger.