Header Ads

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มอบทุนการศึกษากองทุนในวันมหิดล 24 กันยายน 2562

ที่ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และมอบทุนการศึกษา กองทุนมหิดล จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ถือเป็นวันมหิดล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" พระองค์ ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ
นอกจากนี้พระองค์ ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาการต่างประเทศ การทหารเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานของมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบันจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นที่ปลื้มปีติและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2535 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) ได้ประกาศสดุดีพระนามของพระองค์ในฐานะบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2535 ท่านเป็นบุคคลสำคัญของไทยลำดับที่ 9 ที่ได้รับประกาศพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ ซึ่งนับเป็นเกียรติคุณของประเทศไทยและชาวไทยทุกคน ในวันนี้ได้มีหน่วยงานสาธารณสุข คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม  พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนการศึกษาของบุตรลูกจ้างที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีโดยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ในจังหวัดสระบุรี  ดังนี้

    -  บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลแก่งคอย จำนวน  1  ทุน
    -  บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จำนวน  1  ทุน
    -  บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลมวกเหล็ก จำนวน  1  ทุน
    -  บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลดอนพุด จำนวน  1  ทุน
    -  บุตรลูกจ้างโรงพยาบาลวิหารแดง จำนวน  1  ทุน
    -  บุตรลูกจ้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี จำนวน  1  ทุน
ภาพ/ข่าว : สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสระบุรี-กฤษฎา สมมาตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.