Header Ads

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 2/2562 จำนวน 658 คน

วันนี้ 26 กันยายน 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 2/2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
โดยมี นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรฯ โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 658 คน ประกอบด้วย หลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ฯ 298 คน หลักสูตรในชุมชน 360 คน ซึ่งภายในงานมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม ที่สามารถเข้ารับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 300 คน ทั้งนี้ยังมีการออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ทางด้าน นางปนัดดา กางสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานว่าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัด อุตรดิตถ์ เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และหลักสูตร 6 เดือนในหลักสูตร เสริมสวย ทำขนมไทย ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดสปา การทำกาแฟและเครื่องดื่ม ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หรือบริบาล หลักสูตร โรงแรมและบริการ ตลอดจนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 คน ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย การว่างงาน ไม่มีอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพมีหลายหลักสูตร โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร


ผู้สนใจ ให้ติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-723950, 081-9616676 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/ปฏิญญา  เรือนงาม /ข่าว-ภาพ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.