Header Ads

นครสวรรค์ - กลุ่มจังหวัดภาค เหนือตอนล่าง 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ. เมือง จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 -  2565)  ซึ่งทาง จังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 -  2565)  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทันสถานการณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนศักยภาพโอกาสสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นการบูรณาการงบประมาณ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด 5 ปี(พ.ศ.2561 -  2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 โดยมีผู้แทนส่วนราชการองค์กรเอกชนภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวม 110 คนเข้าร่วมประชุมภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.