Header Ads

ประชุมจัดงานวันการศึกษาเอกชนระดับภาคเหนือ 17 จังหวัด

     เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ประธาน ปส.กช.และนายกสมาคมโรงเรียเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 มีนายกสมาคมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์      สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ได้กำหนดมีขึ้นใน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ภาพ/ข่าว  ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.