Header Ads

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ เข้าร่วมโครงการ กอช.100% จ.นครสวรรค์

เวลา 10.30 นาฬิกา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสวรค์ ลงพื้นที่รณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ตามโครงการ" โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รายการนี้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเงินออมให้นักเรียนครั้งแรก 50 บาท โดยมี คุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ คุณชลทิพา ไตรรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์  และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินออมครั้งแรกให้แก่นักเรียน โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จำนวน 304 คน หลังจากนั้น พ่อเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและมอบนโยบายให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนคณะครูอาจารย์ให้ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป โดยมีนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้แทนคลังจังหวัดนครสวรรค์  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ฯลฯ ร่วมโครงการภาพ/ข่าว  ต้อย ปากน้ำโพ รานงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.