Header Ads

จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเวทีชี้แจงโครงการเสริมสร้างการับรู้การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU และการดำเนินการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 -2563


            นายสุเทพ อาภรณ์รัตน์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดตราด เปิดเวทีชี้แจงโครงการเสริมสร้างการับรู้การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU (ส่วนภูมิภาค) และการดำเนินการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 -2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว ตลอดจนผู้นำชุมชน สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดตราดกว่า 200 คน เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ที่หอประชุม โรงแรมตราดซิตี้ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
                       สำหรับการเปิดเวทีชี้แจงโครงการเสริมสร้างการับรู้การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU (ส่วนภูมิภาค) และการดำเนินการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 -2563 ในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้เรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนายจ้าง และสถานประกอบการจะได้มีความเข้าในในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมชี้แจงการดำเนินการ


                      ทั้งนี้สาระสำคัญการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 -2563 คือ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่มีใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ, ถือเอกสารประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง (PP) เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ให้ถือเป็นการดำเนินการในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยังคงทำหน้าที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 18 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรมการ                    จัดหางานดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยมีกรมการปกครอง ทำหน้าที่ปรับปรุงทะเบียนประวัติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งที่ ครม.เห็นชอบ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
โดยใช้ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงาน หรือที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้สถานที่ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จะพิจารณาในกรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ถ้าจะทำงานต่อจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป (ขออยู่ต่อ) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี และอนุญาตทำงานไม่เกิน 2 ปี โดยแยกเป็น 2 ห้วงเวลา ดังนี้
(1) ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากันทุกคน (2) ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ให้อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากันทุกคน
                 หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่ดำเนินการตามแนวทางนี้ โดยหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อไป ต้องดำเนินการตามกระบวนการนำเข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.