Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบริเวณชายแดน (Border Vocational Training Center) ไทย – กัมพูชา


          วันที่ 22 ส.ค. 62 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวมิถุนา ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบริเวณชายแดน (Border Vocational Training Center) ที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน ไทย กัมพูชา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน โดยการเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบริเวณชายแดนในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งจากของจังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาทั้งชาวไทย และกัมพูชา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

               ดร.ประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด กล่าวว่า การดำเนินการเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบริเวณชายแดน ไทย กัมพูชา ในครั้งนี้มีเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวะให้มีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการการทำงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ นับเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในพื้นที่ สำหรับรูปแบบในการดำเนินการจะมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพบริเวณชายแดน จะเป็นการฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวกัมพูชา โดยมีศูนย์ฝึกหลักอยู่ที่ หลักอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และมีศูนย์ฝึกส่วนหน้าอยู่ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ซึ่งจะมีครู อาจารย์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ไปฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับเยาวชน และประชาชนชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาฝึกวิชาชีพ ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะสร้างประโยชน์แบ่งเป็น 3 ด้านหลักให้กับผู้ที่เข้ามาฝึกอบรม คือ สามารถเสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีความชำนาญขึ้น สามารถสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้สนใจ และสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวจากการสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์แห่งนี้ อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นจากศูนย์แห่งนี้มีหลักสูตรต่าง ๆ ให้เลือกในหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักสูตรอาหาร เครื่องดื่ม หลักสูตรการนาวแผนไทย หลักสูตรการทำขนมไทย เป็นต้น

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.