Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ประชุมไตรภาคี จัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ประชุมไตรภาคี แก้ไขปัญหาให้กับผู้มีผลกระทบกับการประกอบกิจการฟาร์มสุกร การดำเนินการของกิจการฟาร์มสุกรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  พล.ต.ประวิทย์  กิตติสุบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1  เป็นประธานประชุมสัมมนาเรื่องการจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชุมไตรภาคี  ร่วมกันดำเนินการของกิจการฟาร์มสุกรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของคุณภาพแหล่งน้ำ ดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะกลิ่น  จัดการประชุมร่วมกัน   3 ฝ่ายระหว่างหน่วยราชการ ผู้ประกอบการ และผู้มีผลกระทบต่อกิจการฟาร์มสุกร ในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการหาแนวทาง แล้วก็ยุติเพื่อแก้ปัญหา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค  8  จังหวัดราชบุรี  จัดการฟาร์มและปั้องกันโรคโดยปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีสิ่งที่ได้รับความสนใจผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่การควบคุมมนพิษจากการเลี้ยงสุกรโดยกรมควบคุมมลพิษโดยผู้บรรยายได้ให้คำแนะนำกับประชาชนที่เดือดร้อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย  157 กับข้าราชการในพื้นที่ รับทราบและรับรู้แต่ไม่ดำเนินการใดๆกับผู้ประกอบการที่สร้างปัญหาพร้อมกันนี้ได้ชี้แจงปัญหาและผลกระทบจากการเลี้ยงสุกรต่อชุมชนรอบฟาร์มโดยมีตัวแทนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมรับฟังทางด้าน พล.ต.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความมั่นคงภายใน   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 วันนี้มาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ความห่วงใยของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แก้ไขปัญหาให้กับผู้มีผลกระทบกับการประกอบกิจการฟาร์มสุกร ซึ่งในจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรเยอะมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ การดำเนินการของกิจการฟาร์มสุกรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของคุณภาพแหล่งน้ำ ดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะกลิ่น วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมีการจัดประชุมไตรภาคี คือ การประชุม 3 ฝ่ายระหว่างหน่วยราชการ ผู้ประกอบการ และผู้มีผลกระทบต่อกิจการฟาร์มสุกร ในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการหาแนวทาง แล้วก็ยุติเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินการประกอบกิจการฟาร์มสุกรในจังหวัดราชบุรี ก็จะมีการนำผลการประชุมไตรภาคีนี้ไปวางแผนเตรียมการดำเนินการในปี 2563 ต่อไป////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.