Header Ads

นครสวรรค์-เกษตรปากน้ำโพเป็นประธานเปิดวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่แปลงต้นแบบ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ        จ.นครสวรรค์ นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จาก 12 อำเภอ เข้าร่วมงาน 150 คน โดยมี นายเกษม อนุพันธ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวรายงาน ปัจจุบันการทำนามักประสบกับปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง โรคแมลงระบาด ราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว จึงได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ดำเนินการใน 12 อำเภอ ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 4 ครั้ง ผู้เรียนจะเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ส่วนระดับจังหวัดดำเนินการ 7 ครั้ง ผู้เรียนเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มการเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ในการนี้ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้เสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาการดำเนินงานป้องกันกำจัดศัตรูข้าวตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร การจัดสถานีเรียนรู้ 1.การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ 2.การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3.การผลิตเชื้อราจอมปลวก  4.การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์และพืชปลอดภัยจากสารเคมี
จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองฯ ได้พบปะเกษตรกรบนเวที เพื่อชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร โดยมี นายธีระชาติ วิสมกา เกษตรอำเภอเมืองฯ นายเมธาจุลกลพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำ ต.หนองกรด นายจงกล ดาราน้อย ประธาน ศพก.เครือข่าย ดำเนินการ

ข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.