Header Ads

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนำสื่อดูงานด้านการค้า การลงทุนและการบริหารจัดการท่าอากาศยาน       นางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เป็นหัว
หน้าทีมนำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
กว่า 34 คน ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็น
การศึกษาดูงานด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ตลาดสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ไม้แกะสลัก ตลาดการค้าพลอย อัญมณี สถานที่
สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ตลอดจนส่งเสริมการ
ดำเนินกิจการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยเส้นทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่จังหวัดตากได้แก่เขื่อนภูมิพล เขื่อน
คอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นอันดับ 8 ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ได้ราชทานพระปรมาภิไธยให้ชื่อว่า “เขื่อนภูมิพล” สร้างขึ้นเพื่อกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จาก
นั้น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานบริหาร
จัดการท่าอากาศยาน พร้อมทั้งเดินทางดูเส้นทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวไทย-เมียนมาผ่านเส้นทางด่านพรมแดน
แม่สอด-เมืองเมียวดี นมัสการวัดไทยวัฒนาราม ชมสถาปัตยกรรมแบบมอญและพม่าที่สวยงาม และสักการะพระมหามุนี (จำลอง)
ตลาดการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ที่ด่านริมเมย อำเภอแม่สอด จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การอัญมณีแห่งเอเชีย และ
สินค้าค้าโอท็อปของจังหวัดตาก สักการะศาลสมเด็จพระนศวร สิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองตาก และพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระ
บรมธาตุ (พระธาตุบ้านตาก)


          นางเทียมจันทร์ กล่าวว่าบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)  มีแผนงานที่จะเข้าไปบริหารสนามบินท่าอากาศยาน
ตากอย่างเป็นทางการตามมติ ค.ร.ม.เพื่อสนับสนุนให้เกิดเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้เสนอแผนเข้าบริหารท่าอากาศยาน อีก 3 แห่ง
ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานชุมพร ตามลำดับ....


ข่าวโดย...จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.