Header Ads

ราชบุรี ข่าว - คณาจารย์ และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศึกษาดูงานกรมการทหารช่าง

วันนี้ 23 ส.ค.62 ที่กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พันเอก รัฎฐกรณ์  ไทยสีหราช ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมีคณาจารย์ และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 62 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในครั้งนี้  ณ  บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง  ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกรมการทหารช่าง


จากนั้น ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  คณาจารย์ และนักเรียนนายร้อยจำนวน 74 เดินทางไปยังสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัด การดำเนินงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาของกรมการทหารช่าง โดยมี พลตรี เจษฏา  เปรมนิรันดร  รองเจ้ากรมการทหารช่าง ผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวต้อนรับ พร้อมกับนำชมวีดีทัศน์  การบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัด  การดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ของกรมการทหารช่าง หลังจากนั้น รองเจ้ากรมการทหารช่าง ตอบข้อซักถามของนักเรียนนายร้อย 
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มอบของที่ระลึกให้กับ รองเจ้ากรมการ  ทหารช่าง หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณาอจารย์ และนักเรียนนายร้อย ทั้ง 72 นาย เดินทางไปยังค่ายบุรฉัตร  เพื่อศึกษาดูงาน  ณ  กองพันทหารช่างที่ 51 , กองพันทหารช่างที่ 112  กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  โดยมี  พันโท ชนะตน  สุรารักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51  และพันเอก องค์อาจ  แจ่มดี  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมหน่วย 
สำหรับการศึกษาดูงานของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต นอกเหนือจากศึกษาในห้องเรียน

///////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.