Header Ads

ห้องประชุมอำเภอชุมตาบง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปี 2562 ณ ห้อ
งประชุมอำเภอชุมตาบง โดยมี นายนิกร ยะกระจาย นายอำเภอชุมตาบง นางสมฤดี บุญเป็ง สาธารณสุขอำเภอชุมตาบง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำรวจ นักเรียน ประชาชนชาวชุมตาบง ร่วมให้การต้อนรับ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย สำนักหลักประกันสุขภาพ ได้มีแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อย่างบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีหลักการ" การมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง" อำเภอ ชุมตาบง จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามบริบทของชุมชนด้านต่างๆ ผ่านกลไกในรูปแบบ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาในชุมชน ภายใต้คำขวัญ" คนอำเภอชุมตาบง ไม่ทอดทิ้งกัน" เพื่อให้ประชาชนของอำเภอช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดบูธนิทรรศการจำนวน 12 บูธ มีการประกวดเมนูสุขภาพ การบรรยายให้ความรู้ จัดเวทีเสวนา ถามตอบปัญหาและข้อสงสัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวโดย  อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.