Header Ads

สำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า จัดอบรมสร้างความเข้าใจกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

   นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า ส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม โรงแรม 42 C (โฟร์ ทู ซี่) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หรือ OTCC  ร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  3 สถาบัน ได้จัดสัมมนา หมัดเด็ดการแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคได้ตระหนักรู้และระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ. ศ. 2560 และสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการนำ  E-Commerce มาปรับใช้และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ เพื่อขยายศักยภาพการแข่งขันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน

โดยมีการเสวนาในหัวข้อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เครื่องมือป้องปรามทางการค้าและประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และหัวข้อความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ประกอบ ธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาคได้เข้าใจในกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามากขึ้นอีกด้วย!!!!!

อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.