Header Ads

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาศาลหลักเมืองและถนนพัฒนสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (16 พ.ค.62 ) เวลา 08.30 น. ที่ หน้าร้านทองสุวรรณพัฒนา ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศาลหลักเมือง และถนนพัฒนสัมพันธ์ แบ่งภารกิจออกเป็น 5 บล็อก บล็อกที่ 1 แยกสัญญาณไฟจราจรจากร้านมิสเตอร์เปเปอร์ถึงร้านกอบัว บล็อกที่ 2 ร้านกอบัวถึงร้าน CP Fresh Mart บล็อกที่ 3 แยกสัญญาณไฟจราจรจากร้านฮุยสปอร์ตยายนต์ ถึงร้านIn Dish บล็อกที่ 4 ร้าน In Dish ถึง บ้านพักสัสดีจังหวัดปทุมธานี บล็อกที่ 5 ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนภาคประชาชนจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีข่าวโดย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
อภิรัฐ กุนกันไชยรายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.