Header Ads

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (26 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมด้วย นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยจำนวน 1 หลัง ของ ร.ต. สอาด สายเสมา บ้านเลขที่ 20/7 หมู่ที่ 4 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ 1. กรณีเกิดอัคคีภัย หากบ้านเรือนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม โดยจัดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอน ตามความเหมาะสม มอบแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัว ภายในวงเงินไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 2. กรณีที่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใด ให้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ งานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยในกรณีฉุกเฉิน โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดสิ่งของพระราชทาน ตามข้อ 1


ข่าวโดย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
อภิรัฐ กุนกันไชย  รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.