Header Ads

ราชบุรี-ทหารช่าง เปิดโครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ”

วันนี้ 28 ส.ค.62 กรมการทหารช่าง ทำพิธีเปิดโครงการ “ กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ”  โดยปลูกต้นมะค่าและต้นพยูง เพื่อทดแทนป่าไม้เดิม จำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ และดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 67 ฝาย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศน์และชุมชนชาวสวนผึ่งได้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และจิตอาสารวม 1,000 คน ร่วมปลูกต้นมะค่า  ต้นพยูง  และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านตะโกล่าง หมู่ 3  ต.สวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี

สำหรับโครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้ กองทัพบก ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี และให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ให้มีความอุมสมบูรณ์มากขึ้น 

ทั้งนี้กองทัพบก จึงได้อนุมัติให้ กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรมโครงการ“ กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ”  ณ พื้นที่ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านตะโกล่าง หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้มาโดยตลอด ประการที่สอง เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกครอบครองให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และมีความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ และประการที่สาม เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา 


ข่าวโดย  สุจินต์ นฤภัย (เต้)  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.