Header Ads

ชลบุรี-โรงเรียนสัตหีบ เปิดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวี เสริมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้นักเรียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 พลเรือโท นภดล ปัญญาโฉม รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาลูกนาวี ของโรงเรียนสัตหีบ โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครู นักเรียน นักกีฬา และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือโท นภดล ปัญญาโฉม รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ จัดเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรีรยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมิได้มุ่งให้นักเรียนได้เรียนแต่วิชาการเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องฝึกฝนความสามารถในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยได้คำนึงถึงด้านสุขภาพ ร่างกาย และความมีระเบียบ วินัย เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬา รู้จักวิธีเล่นที่ถูกวิธีและฝึกฝนความเป็นผู้มีน้ำใจให้มีอยู่ในจิตใจของนักเรียนตลอดไป
สำหรับการแข่งขันฯ ในวันนี้มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนเข้าร่วม 1,424 คน คณะครูและเจ้าหน้าที่ 90 คน โดยแบ่งการแข่งขันฯ ออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็ฯการแข่งขันกีฬาอนุบาลและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มทำการแข่งขันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 26 - 29 ส.ค.62 และการแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ระยะที่ 2 เป็นการแข่งขันกรีฑา ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันนี้โดยจัดนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.3 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านกรีฑาทุกคน และมีการแบ่งชื่อทีมการแข่งขันฯ เป็น 4 ทีมตามชื่อสัตว์ทะเล ได้แก่ ทีมที่ 1 ปลาโลมา สีแดง ทีมที่ 2 ปลาฉลาม สีเขียว ทีมที่ 3 ปลาหมึก สีเหลือง และทีมที่ 4 ปลาวาฬ สีม่วง ซึ่งการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ เช่น กองรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ กองอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ คณะกรรมการเครือข่ายฯ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันเป็นอย่างดี

 
ข่าวโดย นันทชัย เชื้อสนุก รายงาน 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.