Header Ads

นครสวรรค์ - เกษตรสี่แควเป็นประธานเปิดวันรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)บ้านปางงู ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ นายบุญมี แท่นงาม เกษตร จ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดวันรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีเกษตรกรจากอำเภอชุมตาบง แม่เปิน แม่วงก์ เข้าร่วมวันรณรงค์ราว 300 คน นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอชุมตาบง พบปะให้แนวทางการทำงาน จากนั้นแบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 สถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ฐานที่ 2 การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุด ฐานที่ 3 การเลี้ยงแมลงหางหนีบเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดโดยชีววิธี ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อปีผ่านมาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเกิดการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง หากเกษตรกรยังขาดความรู้ประสบการณ์ก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจาก นางชลาลัย ทับสิงห์ และนายรักษิต ไหลประเดิมพันธ์ ประธาน ศพก.
โดยมี นายเกษม อนุพันธ์ หน.กลุ่มอารักขาพืช นายอนันต์ ปราถนาดีสกุล กษอ.ชุมตาบง และทีมงานประสานการดำเนินการ

ข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธรรายงาน 061952564
ขับเคลื่อนโดย Blogger.