Header Ads

ชลบุรี-พลเรือตรี โกเมศ สะอาดเอี่ยม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาลูกนาวิกเกมส์ ของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 พลเรือตรี โกเมศ สะอาดเอี่ยม ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาลูกนาวิกเกมส์ ซึ่งโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ได้จัดควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคำนึงถึงสุขภาพ ความมีระเบียบวินัย มารยาทที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.62 เป็นการแข่งขันตั้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีทั้งกีฬาและกรีฑา มีการแสดงกิจกรรมกลางแจ้ง การประกวดพาเหรด ประกวดกองเชียร์ การตกแต่งอัฒจันทร์ การประกวดมารยาท ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีนักเรียน ครูบุคลากร และผู้ปกครองเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,350 คน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการเครือข่าย หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสถานที่จัดการแข่งขันด้วยดีตลอดมาข่าวโดย  นันทชัย เชื้อสนุก 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.