Header Ads

ชลบุรี-องคมนตรี สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 13.30. ของวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 


โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด อ้อย สับปะรด และมันสำปะหลัง เป็นต้น มีประชากรรวม 1,051 คน จำนวน 273 ครัวเรือน ต่อมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2561 ให้แก่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากราษฎรที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างในครั้งนี้ สระน้ำแห่งนี้มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 188,550 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง และอาคารระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันราษฎรประมาณ 100 ครัวเรือน มีน้ำเพื่อทำการเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง 500 ไร่

 


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝายเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พร้อมปล่อยปลานิล จำนวน 50,000 ตัวและพบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรครั้งนี้

ข่าวโดย สมชาย โคตล่ามแขก รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.