Header Ads

นครนายก พิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกฯ

พิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562
ที่โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ จำวน 11 แห่ง สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา จำนวน 10 แห่ง สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา จำนวน 10 แห่ง โครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา จำนวน 18 ผลงาน ซึ่งประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา จำนวน 50 คน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดำเนินการรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน โครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถดึงความรู้ในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านเทคนิควิธีการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม จนประสบความสำเร็จ เพื่อรวบรวมผลงานของกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จ จัดเป็นวิธีปฏิบัติในการขยายผลให้กับสถานศึกษาคุรธรรมเครือข่ายต่อไปสมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่  นครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.