Header Ads

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการ จัดการศึกษาของชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา ประเทศไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

23 ส.ค 62 โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  การศึกษานับเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยพลเมืองของชาติที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการศึกษาการผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและการปรับเปลี่ยน แนวทางการบริหาร 


เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า  สอศ.ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษารัฐบาลในครั้งนี้เพื่อนํานโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการขับเคลื่อนสะพานความเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา การดําเนินงานด้านงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 การขับเคลื่อนงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์
ในโลกศตวรรษที่ 21 และการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานใหม่ตามนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         โดยในการจัดการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารัฐบาล ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้อํานวยการสํานัก / หน่วย / ศูนย์
รวมทั้งสิ้น 480 คน  สําหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของชาติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ต่อไป

             ทั้งนี้การประชุมสัมมนามอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในระดับรางวัลเหรียญทอง ด้วยผลคะแนน 474 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน และทาง COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE FOR
TECHNICIAN EDUCATION (CPSC) ได้จัดทําโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรให้กับทาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


ข่าวโดย  กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.