Header Ads

นครสวรรค์-นายอำเภอเก้าเลี้ยวเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น

ณ ห้องประชุมอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 13.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส   เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับอำเภอ ระดับตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ในอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน รวมทั้งสิ้น 50 คน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ทั้งนี้กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวเป็นเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนให้อำเภอเก้าเลี้ยวปลอดคนที่ตกหล่นและออกกลางคันต่อไป


ข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.