Header Ads

ราชบุรี ข่าว - พ่อเมืองโอ่ง เปิดงานชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

ช่วงเวลา 19.00 น. ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางสุรีรัช อวนสุข ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 3,4 และ นส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ตลอดจนหัวหน้าส่วนงานราชการ ได้ร่วมกันเปิดงาน"มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดราชบุรี" ประจำปี 2562 โดยมีนายสใศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยมีกลุ่มเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง โดยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับประเทศ โดยจัดหาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ และจัดงานต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เกษตรกร ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าผ่านกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้ระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อนส่งเสริมเศรษกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งรัฐบาลยังมุ่งเน้นให้ใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางให้เกษตรกรวางแผนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุระกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพกับผู้ประกอบการและนักธุรกิจภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันในตลาดได้ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงด้านการเกษตร และสนับสนุนให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ ตามคำที่ว่า "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน" ก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และประชาชนจังหวัดใกล้เคียงร่วมเที่ยวงาน"มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดราชบุรี" ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ถึง 1 ก.ย.62 รวม 3 วัน บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ข่าวโดย  สุจินต์ นฤภัย (เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.