Header Ads

น่าน-สภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงสาจัดกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรม ประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค(อัตลักษณ์น่าน)วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ท่าน้ำบ้านบุญยืน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายประยูร อินต๊ะวิชัย ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ได้จัดกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรม ประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค(อัตลักษณ์น่าน) โดยได้รับเกียรติจากนายสาโรจน์ รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประธานพิธี

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตจากครอบครัว ขยายกลายเป็นครอบครัวเดียว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ประชากรมีจํานวนมากขึ้น ทําให้มี การแข่งขันกันสูง เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นไป การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่น ซึ่งเกิดจากความเจริญในด้านการสื่อสาร ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุค โลกาภิวัฒน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ส่งผลให้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชน เปลี่ยนไป สภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงสาได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มแสดง กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ วัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างความรักสามัคคี ความภาคภูมิใจหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเอกลักษณ์ของอําเภอเวียงสา และจังหวัดน่านตลอดจนบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งระดับตําบลอําเภอ และจังหวัด


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากอําเภอเวียงสา สมาคมเรือแข่งจังหวัด น่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน และสสส. เทศบาลตําบลเวียงสา ห้างหุ้นส่วน จํากัดแพร่ธํารงวิทย์ ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเวียงสา ชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านอําเภอเวียงสา โรงเรียนสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม และสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงสา ในงานมีกิจกรรมการประกวดเรือสวยงาม ประกวดการทําต้นดอก บายศรีสู่ขวัญ การจัดนิทรรศการเรือเอกลักษณ์น่าน การสานก๋วยสลาก ทําตุง แทงหยวก สีเทียน ทอผ้า ทําโคม การแสดงด้านวัฒนธรรม เช่น การฟ้อน พื้นเมือง ซอ อ้อกินจ๋ำ การแสดงของชนเผ่า การแข่งขันเปตอง สะบ้า และยิงหนังสติก

ข่าวโดย  นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.