Header Ads

อุทัยธานี-จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง

จ.อุทัยธานี โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ บริเวณธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียติ โรงพยาบาลอุทัยธานี

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 30 ส.ค.2562 โดยมีนายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมาเป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรคผิวหนัง "พร้อมด้วย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์สุชิน คันศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการแทนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมศิริราชพยาบาล  น.ส.สุรีย์พร ไตรรัตน์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และประชาชนที่เข้าร่วมงาน
นายแพทย์สุรชัย โชครรรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวในงานว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาผู้ป้วยโรคผิวหนัง มีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นประจำปี ซึ่งหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ สำหรับปีนี้ได้คัดเลือกโรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 30 ส.ค.62 จังหวัดอุทัยธานี มีประชากร 330,299 คน แบ่งการปกคกครองออกเป็น 8 อำเภอมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 89 แห่ง จังหวัดอุทัยธานียังขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง สถานะสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลอุทัยธานี ปี 2561 ป่วยด้วยโรคผิวหนัง 2,673 คน และโรคร่วม 3,646 คน ในวันนี้การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประกอบด้วยการให้ความรู้การตรวจ และรักษาโรคผิวหนังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ข่าวโดย  นายสำเนา ทองศรี 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.