Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายประชาชนท่าข้าม บางขุนเทียน โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาชนเจ้าของสิทธิ “ท่าข้าม บางขุนเทียน กับทรัพยากรทางทะเลแห่งสุดท้ายของกรุงเทพมหานคร”วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุมรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ และนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้า * ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานที่ประชุม  น.ส.ปัทมา สูบกำปัง นักวิชาการผู้ชำนาญการ  พร้อมทีมวิจัย น.ส.นิตยา โพธิ์นอก , น.ส.ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ และ อาจารย์เกษรา  รื่นภิรมย์ นักวิชาการผู้ชำนาญการระงับข้อพิพาท นักวิชาการ  วิจัยอิสระชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ การประชุมเพื่อรวบรวมเอกสาร ระดมความคิดเห็น ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและวางแนวทางการใช้สิทธิเสรีภาพ และการเข้ามีส่วนร่วม รวมถึงการทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทย แก่ประชาชนท่าข้าม-บางขุนเทียน โดยมีประเด็นการสร้างถนน และประเด็น การคมนาคม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเล และที่ดินตกน้ำ (ที่ดินมีกรรมสิทธิ์  อยู่ติดริมตลิ่ง ชายทะเลถูกกระแสน้ำ, คลื่นซัดกัดเซาะชายฝั่ง) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวและได้ข้อสรุปร่วมกันคือ เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาภาครัฐขอให้เพิ่มให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่นการทำประชาพิจารณ์ กระบวนการให้ข้อมูลถึงประชาชน และเข้าถึงองค์ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเล และควรส่งเสริมให้นำความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิตดั้งเดิมในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาปรับใช้ พัฒนาร่วมกัน

** ด้านนายจรัญ ปานอู ได้กล่าวถึงประเด็นการสร้างถนนสู่พื้นที่ชายทะเลว่า สภาเกษตรกรได้ดำเนินการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซึ่งมีเกษตรกรด้านประมงได้รับผลกระทบจำนวน 6 ชุมชน มีการสัญจรช่องทางเดียวคือทางเรือ มีปัญหาด้านการเดินทางสัญจรตลอดมา ไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ช่วงเวลาน้ำลด ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การสัญจรไม่สะดวกในการไปรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย รวมถึงส่งลูกหลานไปโรงเรียน ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
*** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / น.ส.เสาวลักษณ์ คงทอง ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.