Header Ads

ชุมพร - สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

วันที่22สิงหาคม2562 นายแพทย์ อนุ ทองแดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา อสม. และจิตอาสารวมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดชุมพร
พฤติกรรมของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอยู่ในบ้านและชุมชนเป็นสาเหตุหลักของการแพ่รระบาดของโรคไข้เลือดออก
ดังนั้นการสำรวจแหล่งทำลายเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในครัวเรือน สถานที่ราชการ  และชุมชน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลดโรคไข้เลือดออก  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก
จากการเฝ้าระวัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดชุมพร ในปีพ.ศ 2562 มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 67.77 ต่อแสนประชากร และพบอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 47 ของประเทศ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุช่วง 6_14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรค จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัถุตประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งต่อเนื่องจากนี้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จะดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออกเป็นประจำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

ข่าวโดย  ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร) รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.