Header Ads

"คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร."

 เมื่อเวลา 08.30 น.วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกว่า 400 คน นำโดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม

 ซึ่งโครงการสัมมนา “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง” นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 73 ได้ระบุว่า รัฐพึงจัดให้มาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทำกินโดยปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด และจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมเป็นต้น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

สภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่พิจารณาศึกษาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลังขึ้น เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลังทั้งระบบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย ซึ่งภารกิจอันสำคัญดังกล่าวนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯเล็งเห็นว่าเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกสำคัญที่จะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง และเป็นเสียงสะท้อนกลับไปสู่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสืบไป

 สำหรับจัดการศึกษาดูงานและสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง ของจังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาพืชเศรษฐกิจข้าวโพดและมันสำปะหลัง และเพื่อให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และมุมมองต่างๆในสภาพการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง.//
สุเทพ อินทจันทร์//สมาคมรถส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.