Header Ads

เทศบาลตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง"


ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง ชั้นสอง  นายวีระชัย จุฬาวงษ์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลแสนตุ้ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง"  โดยมี นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง เป็นวิทยากรการอบรมมาให้ความรู้ในเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการพอเพียงความพอตีการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เพื่อการลดรายจ่ายและมีรายได้เสริมให้ครอบครัว ได้ออกกำลังกายไปในตัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อต้องการให้ผู้ข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 50 คนเข้ารับการฝึกอบรม


สำหรับหลักการและเหตุผลเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ พัฒนาและบริหารระดับประเทศ ให้ดำเนินไปโนทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเตียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนในทุกระดับมีให้มีสำนึกคุณธรรมในซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.