Header Ads

ธอส. ส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง ใน จ.นครสวรรค์

               เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (27 สิงหาคม 2562)  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2562 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 4 หลัง ที่ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


ซึ่งทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนผู้ด้อยโอกาส ด้านที่อยู่อาศัย ตามยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งธนาคารฯได้ดำเนินการ สำรวจที่อยู่อาศัยภายในชุมชนที่ประสบปัญหา สมควรได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ครอบครัว โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,212,000 บาท พร้อมทั้งจัดพิธีส่งมอบบ้านพัก จำนวน 4 หลัง ที่บ้านเลขที่ 399/2 หมู่ 5 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


โดยมุ่งหวังให้ทั้ง 4 ครอบครัว มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยในปีนี้ธนาคารมีเป้าหมายในโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส รวม 500 หลัง แบ่งเป็นการสร้างบ้านใหม่ 50 หลัง และปรับปรุงซ่อมแซม 450 หลัง ภายใต้กรอบงบประมาณ รวม 33.6 ล้านบาทใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ!!!!!
อัมพณ  จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.