Header Ads

ตราด-เกษตรอำเภอเขาสมิงสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อบรมและถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมี

ที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จ.ตราด นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล  นายอำเภอเขาสมิง ประธานเปิดการสร้างความรู้ความเข้าใจกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด
พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส และอบรมและถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมี
โดยมี นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง เป็นวิทยากรการให้ความรู้และอบรมและถ่ายทอดการใช้สารเคมี ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การทดสอบความรู้ เกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะใช้สารเคมีต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ และผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้ จึงจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อสารเคมีตามความจำเป็นซึ่งกำหนดตามชนิดของพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก และปริมาณที่กำหนด ส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน แนะนำส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช หลากหลายวิธีเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี เช่น วิธีกล เป็นการใช้แรงงานคน การใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้วัสดุคลุมดิน วิธีเขตกรรมได้แก่ การขังน้ำในนา การปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชหมุนเวียน กรปลูกพืชแซม การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกสูงกว่าปกติ และใส่ปุยที่ถูกต้องและเหมาะสม การป้องกันกำจัดโดยชีววิธี เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตมาควบคุมศัตรูพืชการใช้สารเคมีซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากเพราะสะดวกรวดเร็ว แต่ต้องใช้อย่างถูกต้อง

ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการผลิตพืชอย่างปลอดภัยในระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนของใช้สาร จำนวน 180 ราย ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งนนทรีย์
โดยมีข้อกำหนดสำหรับบุคลกรที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ใช้ (เกษตรกร) ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องผ่านการอบรมและหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตรที่กำหนด ซื้อสารเคมีตามชนิด และปริมาณที่ได้สิทธิ์ที่กำหนดตามชนิดพืช และพื้นที่ปลูกในการผสมและฉีดพ่นสาร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์การพ่น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

ผู้มีไว้ครอบครองเพื่อรับจ้างพ่นต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และต้องรับการอบรมทุก ๆ 3 ปี ในการผสมและฉีดพ่นสาร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์การพ่น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และบุคคลที่ไม่สามารถซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ สารที่ใช้พ่นจะต้องเป็นของเกษตรกรผู้ว่าจ้างจัดหา ผู้รับจ้างพ่น ต้องมีใบอนุญาตรับจ้างพ่น ผู้รับจ้างพ่นที่ไม่มีใบอนุญาตมีโทษ ปรับไม่กิน ๒ แสนบาท หรือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ผู้พ่นเป็นลูกจ้างหรือผู้อยู่ในความควบคุม ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นตามข้อ 1) และ 2)


ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรได้รับรู้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส มีความรู้และสอบผ่านเกณฑ์ในการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางการเกษตรทั้งของตน และพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรที่ข้าร่วมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะส เกษตรกรใช้การกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และได้ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นสิ่งแวดล้อม

  

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.