Header Ads

ร้อยเอ็ด.... ปิดการอบรมจัดตั้ง(อปพร.) รุ่น3/2562

   ภาคเช้าวันนี้ 23 ส.ค.2562 ณ.ศูนย์หม่อนไหมเลิมพระเกียรติ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  นายคมเพชร สีดามาตร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร้อยเอ็ด พร้อมคณะฝ่ายบริหารจากเทศบาลตำลโพนทอง เทศบาลตำบลโคกสูงและ อบต.ปาฝา เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ์พร้อมมอบวุฒิบัตร อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) 4 คืน 5 วันให้ผู้เข้ารับการอบรม

       **สืบเนื่องจากแผนกลยุทธ์การพัฒนางานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัยและมีส่วน ร่วมในการจัดการความเสี่ยงจ า ก ส า ธ า ร ณ ภัย ตามแนวทางประชารัฐ
      ***นายคมเพชร สีดามาตร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร้อยเอ็ด บรรยายถึงสิทธิ์ หน้าที่ อปพร.
*** มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
(๒) ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และหน้าที่อื่น ตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ  รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
***หน้าที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่ในการรักษาความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัย ตั้งแต่เกิดภัยพิบัติจนกว่าจะเรียบร้อย เช่น รักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป ร่วมจัดระเบียบจราจรและกําหนดพื้นที่ห้ามเข้า ร่วมป้องกันโจรกรรม อาชญากรรมและการก่อความไม่ สงบ
สุเทพ  ลอยแก้ว/ถ่ายภาพ-รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.