Header Ads

ชุมพร-ผู้ว่าฯ เปิดเวทีตนชุมพรไม่ทอดทิ้งกัน ครั้งที่ 2 ธรรมนูญพื้นที่


วันนี้ (26 ส.ค. 62) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน เปิดเวที ตนชุมพรไม่ทอดทิ้งกัน ครั้งที่ 2 ธรรมนูญพื้นที่ โดยศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดชุมพรจัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การพัฒนาจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในระดับฐานรากอย่างแท้จริง ซึ่งมีภาคีเครือข่ายคนทำงานภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดชุมพร ที่ขับเคลื่อนงานด้านสังคม และมีการบูรณาการงาน กับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือกลุ่มคนยากลำบาก กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงบริการของรัฐ โดยมีศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาอำเภอ ทำเรื่องธรรมนูญพื้นที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของงานในครั้งนี้ โดยการทำธรรมนูญของศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดชุมพร ที่มีระยะเวลา 6 เดือน แต่สามารถทำให้ 5 ตำบล ของจังหวัดชุมพร สามารถประกาศใช้ธรรมนูญได้ ส่วนที่เหลืออีก 2 ตำบล ที่กำลังจะประกาศใช้ด้านนางเบญจา รัตนมณี ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดชุมพร หรือศูนย์ประสานงานจิตอาสาประชารัฐจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานภาคประชาสังคม ที่ได้ก่อตัวขึ้น เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ภายใต้การสนับสนุนของ องค์กรภาคีส่วนกลาง ประกอบด้วย สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และมีการจดจัดตั้งทะเบียนถูกต้องในนาม "สมาคมสานพลังประชารัฐจังหวัดชุมพร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานเชิงยุทธศาสตร์ของเครือข่ายพาภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองจิตอาสาจังหวัดชุมพร และค้นหากลุ่มประชากรที่อยู่ในภาวะยากลำบาก กลุ่มเปราะบาง และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น รวมถึงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติที่มีปัญหาซ้ำซาก และกลไก "กองทุนพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร" ในการให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากลำบาก กลุ่มเปราะบาง กลุ่มประสบภัยพิบัติ ในส่วนที่รัฐเข้าไม่ถึง ซึ่งมีการดำเนินการช่วยพัฒนาจังหวัดชุมพรมาตลอดระยะเวลา 6 ปี มีการบูรณาการงาน กับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือกลุ่มคนยากลำบาก กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงบริการของรัฐ โดยมีศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาอำเภอ เป็นทีมปฏิบัติการ ร่วมกับ องค์กรหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายการจัดทำธรรมนูญตำบล ปี 2562 นี้ รวมทั้งสิ้น 11 ตำบล และเป้าหมายที่สำคัญของงานอีกประเด็นหนึ่ง คือ ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดชุมพร ได้หารือภาคีเครือข่ายคนทำงานภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้จัดพื้นที่กลางเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การพัฒนาจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในระดับฐานรากอย่างแท้จริงข่าวโดย  ประสิทธิ์
ุภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร) รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.