Header Ads

จ.อุทัยธานี !!โรงพยาบาลอุทัยธานี เตรียมความพร้อมซ้อมแผนตอบโต้และจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล 29 ส.ค.2562

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 29 ส.ค.62 โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทีมกู้ภัยอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุฯจังหวัดอุทัยธานี พร้อมประชาชนที่เข้าร่วมงานซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย


นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ขอประชาสัมพันธ์ว่าปัจุบันมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับบุคลากรสาธารณสุขมากขึ้น ทั้งความรุนแรงที่เกิดจากผู้รับบริการ ญาติ หรือผู้เจตนาก่อความรุนแรงในสถานพยาบาล ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูดจา ด่าทอเหยียดหยาม ข่มขู่ ติดความบุคลากรไปนอกโรงำยาบาลหลังเลิกงาน มีพฤติกรรมก้าวร้าว การใช้อาวุธก่อการร้ายในโรงพยาบาล เป็นต้น
 จากข้อมูลอุบัติการณ์ความรุนแรงในพยาบาลในประเทศไทย ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาอุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ได้รับความรุนแรงในโรงพยาบาล ด้านพฤติกรรมทางวาจา ร้อยละ 36.00 พฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย เช่น การทำร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 6.23 พบว่าพยาบาลเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งเป็นด่านหน้าของโรงพยาบาล จึงเป็นศูนย์รวมของความเสี่ยงต่างๆด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงอุทัยธานี จึงเตรียมความพร้อมซ้อมแผนตอบโต้และจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดังกล่าว///////
นายสำเนา ทองศรีภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.