Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2563

เวลา 10.00 น. นายอรรพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจปลัดอำเภอบุคลากรครูทีมสหวิชาชีพและคณะอนุกรรมการต้องการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น 120 คน  จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามหลักมาตรการสากลดังกล่าว ภายใต้ทีมบุคลากร สหวิชาชีพจากหลายหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง บุคลากรผู้รับผิดชอบทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง หรือไม่เชี่ยวชาญในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้พบว่ามีหน่วยงานที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่ยังไม่ทราบวิธีการขอรับการสนับสนุนและยังขาดการบูรณาการแผนร่วมกัน    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงสถาณการณ์ปัญหารูปแบบการค้ามนุษย์ความสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.