Header Ads

จ.อุทัยธานี!!โครงการสัมนาแนวทางการกำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบูรณาการ ปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว้าราชกการจังหวัดอุทัยธานี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี  และหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ที่ได้เข้าร่วมงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปี 2562นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าการสัมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบยโยบายและแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยการร่วมกันขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และให้การส่งเสริมและพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตรในประเทศไทย ผู้สัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหาร และข้าราชการส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัชชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ รวม 400 คน กำหนดจัดการสัมมนาใน วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานแบบบูรณาการ และจะได้รับทราบทิศทางนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานแบบบูรณาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข่าวโดย  นายสำเนา ทองศรี  0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.